• poskytujeme služby v oblasti ďalšieho celoživotného vzdelávania, zamerané na pokrytie aktuálneho dopytu na trhu vzdelávacích služieb na Slovensku,
  • sebapoznávanie, poznávanie osobnostných dispozícií so zameraním na rozvoj pozitívnych osobných zdrojov , pracovných kompetencií a zručností manažéra,
  • pozorovanie a posudzovanie iných osôb s praktickým prenosom do vykonávanej pracovnej činnosti so zreteľom na špecifiká manažérskej pracovnej činnosti,
  • Interpersonálna a sociálna komunikácia manažéra, skvalitnenie komunikačného procesu , rozvoj pozitívnych komunikačných technik v práci a osobnom živote , s podriadenými a pracovnými partnermi,
  • Konflikty , problematické situácie a metódy ich zvládania z pracovne pozície manažéra, zvládanie konfliktov , konfliktných a problematických situácií v pracovnej oblasti a osobnom živote so zreteľom na špecifiká pracovnej pozície manažéra, stres , syndróm vyhorenia a pracovná pozícia manažéra, zvládanie stresových situácií , predchádzanie a efektívne zvládanie syndrómu vyhorenia manažéra,
  • manažment času a vedenia porád, skvalitnenie pracovného výkonu manažéra efektívnym hospodárením pracovného času,
  • budovanie tímu a tímová spolupráca, výber vhodných členov tímu a príslušnej pracovnej pozície manažérom , následná efektívna tímová spolupráca.