spishrad

Ponúkame poradenské služby a konzultácie rôznym subjektom tak zo súkromného, ako i verejného sektora. Zameriavame sa na oblasti identifikácie projektov, zavádzania systémov riadenia projektov, prípravy projektov, identifikácie finančných zdrojov z prostriedkov EÚ, zo súkromného sektora, zo štátneho rozpočtu a iných rozpočtov, v oblasti tvorby metodiky a realizácie verejno-súkromných partnerstiev.

 

Zabezpečujeme konzultácie a pomoc pri  zosúladení projektov a ich výstupov so strategickými dokumentmi na lokálnej, regionálnej, krajskej a národnej úrovni: podpora vzdelávania, zvyšovanie kvalifikácie, zefektívnenie činnosti.

 

Ponúkame Vám podnikateľské poradenstvo.  Vieme Vám pomôcť pri spracovaní rôznych žiadostí o nenávratné finančné príspevky zo štrukturálnych fondov Európskej únie, medzinárodných organizácií, štátnych a súkromných grantov.

 

Ponúkame:

  •  poradenskú činnosť v oblasti projektov
  •  spracovanie projektov
  •  technicko-organizačné zabezpečenie pri realizácii projektov