159_5951

 

ACTIVUS – dávame príležitosti zmysel

 

je združenie ľudí, ktorí sa rozhodli pomáhať zdravotne znevýhodneným jednotlivcom uplatniť sa na trhu práce.
Taktiež prispievame k šíreniu informácií o menej známych terapeuticky prospešných aktivitách (cvičenia a iné), vhodných pre zlepšenie stavu pohybového aparátu.
V tomto duchu podporujeme vzájomnú výmenu informácií, medzi organizáciami a jednotlivcami, ktorých záujem je  podobný nášmu. 
Je nepochybné, že v našej spoločnosti naďalej pretrvávajú mnohé stereotypy správania sa väčšiny, "vďaka" ktorým  ľudia so zdravotným postihnutím ešte príliš často pociťujú rôzne bariéry.

 

ACTIVUS - partner pre vzdelávanie všetkých


Naším cieľom je vybudovať schopné centrum pre vzdelávanie všetkých Vás, ktorí máte chuť vedieť viac. Všetkých tých, ktorí naše služby potrebujú alebo prejavia záujem ďalej sa vzdelávať, zdokonaľovať sa vo svojej profesii, alebo podľa potreby sa rekvalifikovať, pomáhať znevýhodneným skupinám udržať sa na trhu práce alebo zaradiť sa do pracovného života.
Cieľom realizácie vzdelávacích aktivít v oblasti rozvoja ľudských zdrojov je vytvorenie modernej a otvorenej spoločnosti, ktorého zdrojom je kultivovaný ľudský potenciál, rozvinutý a flexibilný trh práce s kvalifikovanou a konkurencieschopnou pracovnou silou.